નવી વવે કરી ચોરી ભાગ 2 | Comedian vipul | gujarati comedy
in

નવી વવે કરી ચોરી ભાગ 2 | Comedian vipul | gujarati comedy
0 (0)નવી વવે કરી ચોરી ભાગ 2 | Comedian vipul | gujarati comedy
Title name – નવી વવે કરી ચોરી ભાગ 2 | Comedian vipul | gujarati comedy

Artist name
Makvana rashik
Makvana vipul
Malkiya megha Bhai
Rathod Raju
Khmani dinesh bhai
Hadani kusha bhai
Harami govind bhai
Rathod Jagdish
Bavliya selabhai
Dabhi Dina Bhai
Makvana ajay
Makvana jaysukh
Makvana jasuben
Makvana Bhavesh
Mital barot
Trusha Solanki
Karshan Katariya

Director – Makvana Vipul

Story – Makvana Vipul

Editing – Makvana chandu

camaraman man – Rathod navaghn

Parsent by – comedian Vipul

(1) comedian Vipul
(2) બાબલો
(3) comedy
(4) gujarati comedy video
(5) રાધા ના લગન
(6) ચોર
(7) વરરાજો
(8) નવી વહુ
(9) લગન
(10) ચોર પન્ટી વવ
(11) નવી વવે કરી ચોરી
(12) કોમેડી

#gujaraticomedy
#comedy
#comedianvipul
#gujarati
#lagan
#નવીવવેકરીચોરીભાગ2
#લગન
#ગુજરાતીકોમેડી
#કોમેડીવિડીયો
#લવસ્ટોરી
#રાધા
#ચોર
#ચોરપન્ટીવવ
#બાબલો
#video

અમારો પ્રયાસ કેવલ લોકોને મનોરંજન કરવાનો છે અને આ એક કાલ્પનિક પાત્રો સે જેને કોઈ જીવિત વ્યક્તિ સાથે લેવા દેવા નથી

Thanks for watching please subscribe my channel and like this video and share this video

My instagram id 👇

My my Facebook page link 👇

My Twitter account link 👇

May second channel link 👇

My third channel link 👇

My 4th channel link👇

Comedian vipul,gujarati comedy,Comedy,રાધા,બાબલો,New video,Vayral video,કોમેડી,વરરાજો,નવી વવે કરી ચોરી,ચોર પન્ટી વવ,મેઘા બાપા,બાડી ડોશી,ગુજરાતી કોમેડી વિડીયો,ધમો ડોન,Vijudi comedy,ગુજરાતી,નવી વહુ,ગુજરાતી વિડિયો,રાધા નિ લવસ્ટોરી,પ્રેમ,ફુલી,ફુલ કોમેડી

Video Source & Full Credit

Our Score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

20 Comments

  1. Tane Tara bapa ye Rajkot bhanva muyko tere y tichar hayre lafru Karin betho to nay. Tari tichar ne y tu bav gamto to te tari tichare tane napas Karin e ne e dhoran ma raykho aagad Java no didho. Pan aekdi tu tara tichar na ghaghra ma hath nakhto to ta principle bhari gyo se tane navmu dhoran y no puru karva didhu ane sakti day didhi . Ane tari tichar ne y saspend Kari naykhi ti nay. Bey ne kadhi naykha nisal mathi tarat

  2. Have to Tulsi Viva y thay gya se . Atle have tane tari trusha hayre jaldi painavvo padse nakar to be mayna ma to tari trusha no khoro bharvanu thay se . Lagan pela khoro thodo bharay atle pela painavvo to padse j ne bhale dhedhi layo hoy pan Bisari mand jaydi se kori ma to tane koy jadvanu nathi kerey

Load more comments