બાબલા ને દારૂ પાયો | Jagdish Rathod | gujrati comedy
in

બાબલા ને દારૂ પાયો | Jagdish Rathod | gujrati comedy

બાબલા ને દારૂ પાયો | Jagdish Rathod | gujrati comedy

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️બાબલા ને દારૂ પાયો | Jagdish Rathod | gujrati comedy
Title name – બાબલા ને દારૂ પાયો | Jagdish Rathod | gujrati comedy

Story – Rathod Nvghan

Editing – jayshukh makvana

Cemeramen – rathod navghan

(1) gujarati comedy
(2) Comedy
(3) gujarati comedy video
(4) radha
(5) દારૂ નો હડો
(6) રાધા
(7)બાબલા ને દારૂ પાયો
(8) કોમેડી
(9) ફુલી
(10) બાબલા
(11) બાબલો દારૂડિયો

#comedy
#shooting
#બાબલાનેદારૂપાયો
#radha
#gujaraticomedy
#ફુલી
#કોમેડી
#બાબલાનુંકિડનેપ
#બાબલો
#મગન

My Instagram id 👇

Comedian Vipul,Video,ગુજરાતી કોમેડી વિડિયો,કોમેડી,ગુજરાતી,Live shooting,Jagdish rathod,New video,Dagla,ગુજરાતી વિડિયો,દેશી દારૂ નો હડો,ફુલી ની કોમેડી,બાબલો,મગન,geet,Shdi comedy,gujarati video,Radha,બાબુ ડોન,ધમો ડોન,Comedy videos,My first vlogs,ફુલી નો દારૂ નો હડો,રાધા,બાડી ડોશી,બાબલો દારૂડિયો,બાબલા,હરીફાઈ,ગુજરાતી ગીત,Short,બાબલા ને દારૂ પાયો

Video Source & Full Credit

Our Score
Download Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

28 Comments

Load more comments

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️