അപ്പിൾ STORE നിന്ന് ലേലം വിളിച്ചെടുത്ത  IPHONE പകുതി വിലക്ക്😳IPHONE 12 PRO,IPHONE 12 PRO MAX @DUBAI
in

അപ്പിൾ STORE നിന്ന് ലേലം വിളിച്ചെടുത്ത IPHONE പകുതി വിലക്ക്😳IPHONE 12 PRO,IPHONE 12 PRO MAX @DUBAI
0 (0)അപ്പിൾ STORE നിന്ന് ലേലം വിളിച്ചെടുത്ത IPHONE പകുതി വിലക്ക്😳IPHONE 12 PRO,IPHONE 12 PRO MAX @DUBAI
APPLE STORE നിന്ന് ലേലം വിളിച്ചെടുത്ത IPHONE പകുതി വിലക്ക്😳IPHONE 12 PRO,IPHONE 12 PRO [email protected]
#iphonemalayalam #usediphonepriceinbd2022 #bbavlogs

IHope u Enjoyed This Video

Here Below BBA VLOGS Deatils , Located in dubai

Join our growing community for new videos !

For business inquiry contact [email protected]

BUSINESS INQUIRIES:

[email protected]

FB :

Insta :

youtube:

My second channel for couples vlogs

THANK YOU CHUNKSSSSSS🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Shop contact🎯below

Shadarwan General Trading LLCNear Astoria Hotel ,Alfahidi Street Burdubai DubaiUAE
Name:JAVAD BHAI
Contact No:00971 565467617

Thank you
 
# iphonemalayalmprice #mobilemarketdubaimalayalam
#dubaimobilemarket
#malayalamvloggerindubai
#dubaimalluvlogger
#iphonemalayalam
#binubabyabraham
#bbavlogs
#iphoneunboxing
#iphoneopeing
#iphoneeventmalayalam

#bbavlogs,#ebulljet,#m4tech,#iphone,#dubai,#kerala,#mathrubhumi,#manorama,#malayalamnews,#fishingfreek

Video Source & Full Credit

Our Score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

25 Comments

  1. വാറൻ്റി ഇല്ലാത്തത് എന്ത് കൊണ്ടും നന്നായി…. കേടാവിമ്പോ കച്ചടയിൽ കളഞ്ഞിട്ടു ഇരുന്നു മോങ്ങാമല്ലോ……സൂപ്പർ മച്ചു സൂപ്പർ ഓഫർ

Load more comments