ഉണ്ട ചോറിന് ഒരല്പം നന്ദി കാണിച്ചു🙏 |  Comedy Video | Sharath Joy
in

ഉണ്ട ചോറിന് ഒരല്പം നന്ദി കാണിച്ചു🙏 | Comedy Video | Sharath Joy
0 (0)ഉണ്ട ചോറിന് ഒരല്പം നന്ദി കാണിച്ചു🙏 | Comedy Video | Sharath Joy
Sharath Joy

Customer is king

Videos are Made for Fun /Entertainment Purpose .
Feel free to subscribe if you like my contents .
and Thank you for watching my video!

Follow me on Instagram :

#sharathjoy #shorts #greenscreen #customer #comedy #malayalamvine #trending #malayalamshorts #comedyvideos #comedies

Sharath Joy,Sharath shorts,malayalam vines,Sharath Joy Vines,Sharath comedy videos,comedy,comedies,hotel comedy,shorts,youtube shorts,Zomato,swiggy,pizza shop,Customer

Video Source & Full Credit

Our Score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

26 Comments

Load more comments