"අවසන් දවසේ අප හමුවූදා" Serious රුක්ෂිගේ අලුත්ම ගීතය මඟුල්පොකුණේදි | Rukshi New Song 2020
in

“අවසන් දවසේ අප හමුවූදා” Serious රුක්ෂිගේ අලුත්ම ගීතය මඟුල්පොකුණේදි | Rukshi New Song 2020
0 (0)“අවසන් දවසේ අප හමුවූදා” Serious රුක්ෂිගේ අලුත්ම ගීතය මඟුල්පොකුණේදි | Rukshi New Song 2020
(මෙම ගීතවල මුල් හිමිකරුවන්ට අපගේ උපහාරය….)
👉 Tel : +94779673767 | email : [email protected]

Uploaded By 🎬 Ganga Video Team…To view more new live shows, Please Subscribe 🔔 Our “Ganga Video Team” YouTube Channel…
ගංගා වීඩියෝ ටීම් වීඩියෝගත කල ප්‍රසංග ඉතා පැහැදිලි HD තාක්ෂණයෙන් අපගේ 🎬 Ganga Video Team YouTube චැනලය ඔස්සේ නරඹන්න…
අලුත්ම සංගීත ප්‍රසංග නැරඹීම සඳහා අපගේ YouTube චැනලය Subscribe 🔔 කරන්න.

👉 Facebook –
👉 Facebook Official Fan page –
👉 Tel : +94779673767 | email : [email protected]

If you need this content to be changed in any format, including corrections for the description, lyrics, artists or to remove this from the channel (If you are the copyright holder), please contact us via the channel messaging feature in about section. We’ll get back to you asap to make sure everything is resolved. Thank You!
TEL : 0779673767
Email – [email protected]

GVT,ganga video team,2019,new,musical,ganga video new,new songs,2019 musical,GVT new,gvt 2019,gvt,ganga new,sri lankan musical,sri lankan musical shows,New Song 2019,New Sinhala Songs,Sinhala songs 2019,sinhala songs,Serious,Magulpokuna,Serious Magulpokuna,Serious Magulpokuna 2019,Rukshi,Nonstop,2020 Nonstop,2020 New Songs,2020 New Sinhala Songs,2020,Rukshi New,Magulpokuna 2019,Rukshi New Song 2020,Awasan Dawase,awasan dawase apa hamu wu da

Video Source & Full Credit

Our Score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

48 Comments

Load more comments