කොළඹ ඉඳන් පැය භාගෙන්,සුපිරි තැනක්-Sangeeth Dini Vlogs|Sangeeth Satharasinghe|Dinithi Walgamage
in

කොළඹ ඉඳන් පැය භාගෙන්,සුපිරි තැනක්-Sangeeth Dini Vlogs|Sangeeth Satharasinghe|Dinithi Walgamage
0 (0)කොළඹ ඉඳන් පැය භාගෙන්,සුපිරි තැනක්-Sangeeth Dini Vlogs|Sangeeth Satharasinghe|Dinithi Walgamage
#sangeethvlogs #sangeethsatharasinghe #dinithiwalgamage #travel #nachchimale #travelvlog #srilanka

Sangeeth Vlogs,Sangeeth Satharasinghe,Dinithi Walgamage

Video Source & Full Credit

Our Score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

30 Comments

  1. අද නම් මරු.. අම්මෝ බඩත් රිදෙනවා හිනා වෙලා.😂😂😂 🤣🤣🤣අයියාගේ අදහස නම් නියමයි…. අම්මි තමයි හොදටම කරේ… 🤣🤣🤣 ආදරෙයි සංගීත් දීනී ව්ලොග්ස්… ❤️❤️❤️🧡🧡🧡💛💛💛💚💚💚💙💙💙

Load more comments