කොළඹ ඉඳන් පැය භාගෙන්,සුපිරි තැනක්-Sangeeth Dini Vlogs|Sangeeth Satharasinghe|Dinithi Walgamage
in

කොළඹ ඉඳන් පැය භාගෙන්,සුපිරි තැනක්-Sangeeth Dini Vlogs|Sangeeth Satharasinghe|Dinithi Walgamage
0 (0)කොළඹ ඉඳන් පැය භාගෙන්,සුපිරි තැනක්-Sangeeth Dini Vlogs|Sangeeth Satharasinghe|Dinithi Walgamage
#sangeethvlogs #sangeethsatharasinghe #dinithiwalgamage #travel #nachchimale #travelvlog #srilanka

Sangeeth Vlogs,Sangeeth Satharasinghe,Dinithi Walgamage

Video Source & Full Credit

Our Score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

30 Comments

  1. අම්මිට කියන්නකෝ අයියේ.. කෙසෙල්මුව ලිප අළුපල්ලේ දාලා කියලා හීනියට ලියලා තක්කාලි සම්බෝලේ හදනවා වගේ හදන්න කියන්න.. සැමන් සම්බෝලේ වගේ..හුගක් වටින ගුණ තියන කෑමක් ඕක..

Load more comments