ගැහැණු ළමුන් පැහැරගෙන ගොස් අවයවගන්නා කල්ලියක්| ශාකිනි දාකිණි Telugu Movie review Sinhala | C Puter
in

ගැහැණු ළමුන් පැහැරගෙන ගොස් අවයවගන්නා කල්ලියක්| ශාකිනි දාකිණි Telugu Movie review Sinhala | C Puter

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️ගැහැණු ළමුන් පැහැරගෙන ගොස් අවයවගන්නා කල්ලියක්| ශාකිනි දාකිණි Telugu Movie review Sinhala | C Puter
ගැහැණු ළමුන් පැහැරගෙන ගොස් අවයව ගලවගන්නා කල්ලියක්| ශාකිනි දාකිණි Telugu Movie review Sinhala | C Puter

Movie Name : ශාකිනි දාකිණි Telugu 2022

ශාකිනි දාකිණි is a 2022 Indian Telugu-language action comedy film directed by Sudheer Varma and produced by Suresh Productions, Guru Films, and Kross Pictures. An official remake of the 2017 South Korean film මිඩ්නයිට් රන(a)ස් , it stars Regina Cassandra and Nivetha Thomas. The film has music composed by Mikey McCleary.

Principal photography took place from March 2021 to August 2021, entirely in Hyderabad. Saakini Daakini was released theatrically on 16 September 2022.

If you Like this Story
Please Like, Share, Comment & Subscribe

DISCLAIMER:
Under section 107 of the copyright 1976, allowance is made for “fair use” for purpose such as Criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. “The materials are used for illustrative and exemplification reasons, also quoting in order to recombine elements to make a new work.

contact us for Copyright related issues. We will solve the issue within few hours
contact :
[email protected]

#TeluguMovieReview #MovieReviewSinhala #StoryReviewSinhala

movie explanation sinhala,sinhala movie review,sinhala Film review,Sinhala dubbed movies,sinhala subtitle movies,paara dige,deweni inima,sinhala movies,c putar,movie review,hindi movies,tamil movies,inside cinemax,ruu cinema,sl movie review,film review,sinhala film review,movie sinhala review,movie explanation in sinhala,new movies,dubbed movies,movies,hiru news,film recap,full movie,2023 movies,sinhala sub,ශාකිනි දාකිණි,download movies,new

Video Source & Full Credit

Our Score
Download Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

37 Comments

Load more comments

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️