මනෝපාරකට හිතට දැනෙන වෙනස්ම සිංදු | Manoparakata new sinhala song collection | New sinhala covers
in

මනෝපාරකට හිතට දැනෙන වෙනස්ම සිංදු | Manoparakata new sinhala song collection | New sinhala covers
0 (0)මනෝපාරකට හිතට දැනෙන වෙනස්ම සිංදු | Manoparakata new sinhala song collection | New sinhala covers
InfinitY live – Manoparakata song collection ❤

Like | Comment | Share | Subscribe

𝗦𝗼𝗻𝗴𝘀 𝗟𝗶𝘀𝘁
සෙන්කඩගල නුවරට
ඔබ මාගේ හැම හීනේම
ඉල්ලාවී මේ දෑස
ගියත් දමා
ඔබ මගෙ හදවතේ
ඔබ ගීයක් වී
සමනල වැව පුරවන්නට
මේ සන්සාරේ
සුදු හංසියේ
තැලුණු හිත
සඳ නේන දා
අහන්න ආදරේ තරම්
කුමුදුනියා
හිතන තරම්
කළුවරට හිත බය
පාරාදීසේ
ආදරේ කටු සටහන්
ඇස් වසා
සිත ඔබ හට ආදරේ

All credit goes to Artist / Composers / Lyrics artists and record relables Copyright owners can be moniter this video / audio tracks, and monatize for ad revenue.

Also you can contact us by –

Facebook –

Whatsapp – ( +94 70 230 8487 )

YouTube –

Email – [email protected]

Special Thanks – Warunika Wijesinghe ( Madu 🌸 )

* Note: Please avoid copying and republished this Music Video on YouTube or any other social media with the same element. Video elements created by infinity © Copyrighted Property NO INTENTION OF COPYRIGHT INFRINGEMENT.

#infinity #SinhalaSong #manomusic

manoparakata, mano music , manoparakata hodama sindu , lassana sinhala song ,lassana sinhala sindu , best sinhala song collection , lassana sindu , මනෝපාරකට , මනෝපාරක් ගහන්න ලස්සන , new generation sinhala song ,new generation songs ,sinhala song sinhala song collection ,infinity music ,infinity live ,infinity music live ,infinity music ,infinity ,infinity , සිංදු,manoparakata ,මනොපාරක් ,මනෝ,ලස්සන සිංදු ,ලස්සන songs , sinhala sindu,mano music sinhala song collection , sinhala songs cover ,sinhala cover collection new ,

#infinity #infinitymusic #sinhalacovers

sinhala song,sinhala songs mp3,aluth sinhala sindu,infinity,infinity live,infinity music,infinity music live,infinity band,geemathBeats ,mixtape hd,manoparakata,manoparakata sindu,mano music

Video Source & Full Credit

Our Score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

31 Comments

Load more comments