ෆ්රීඩම් @ මිඩ්නයිට් | SINHALA MOVIE REVIEW | SINHALA EXPLANATION | ITRIX
in

ෆ්රීඩම් @ මිඩ්නයිට් | SINHALA MOVIE REVIEW | SINHALA EXPLANATION | ITRIX

ෆ්රීඩම් @ මිඩ්නයිට් | SINHALA MOVIE REVIEW | SINHALA EXPLANATION | ITRIX

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️ෆ්රීඩම් @ මිඩ්නයිට් | SINHALA MOVIE REVIEW | SINHALA EXPLANATION | ITRIX
SINHALA MOVIE VOICE OVER, NEW SINHALA MOVIES, SINHALA FILMS, SINHALA MOVIES
INSTAGRAM
FACEBOOK
TELEGRAM

ITRIX is the channel for SINHALA audience who missed the best experience of world cinema , only because of the language issue . language is not a problem to taste of world cinema . So here we are ….!!!! This is our greatest motto. we are going to explain the concept of the story of best world movies, that you couldn’t miss . And we are going to do that in short and sweet. We explained story in SINHALA , story explanation of Hollywood, Bollywood , Kollywood ***SO YOU GUYS UNDERSTAND THE CONCEPT OF THE MOVIE WHEN YOU WATCH IT*** If you are Sinhala audience who’s feeling bad for missing the world cinema only because of no dubbiing in sinhala. Yes !!!! ITRIX channel is only for you. To enjoy the story of the best movies . please support us . ****LIKE*****SHARE*****COMMENT********SUBSCRIBE********PRESS BEL ICON***** FAIR-USE

#sinhalamoviereview #sinhalafilm #sinhalamovie

inside cinema,sinhala pedia,sinhala talkies,sl reviewer,home cinema,sl movie review,bakamoonalk,cinema talkies,sinhala moviecaps,movie review in sinhala,movie review sinhala,sinhala movie review,film review sinhala,review movie in sinhala,movie story review in sinhala,sinhala film review,sinhala review,movie explanation in sinhala,explanation movie in sinhala,movie story in sinhala,movie explain sinhala,english movie review sinhala,lk voice

Video Source & Full Credit

Our Score
Download Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

23 Comments

  1. මෙවා ettatama dewal movies wela eliyata aawata..ape jeewite දිත් දකින දේවල්.gedara gani ekka blue film ekak balanna kemati nehe..gani blue film ekak බලමු kiwwot අවුල් යනවා..eeth වෙන ගනු ekka chat……. කරනවා.දුක sepa හොයනවා..gaani wachanayak kiwwot මොනවට හරි katha kalath maara වදයක් widihata දකින්නේ….eekai yatharthaya

  2. මේ ගැන psychology වල කතාකරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් පිරිමියෙක් ලිංගික එකතු වීමකින් පසුව කාන්තාව ගැන තියෙන හැගීම ටික ටික අඩු වීමට පටන් ගන්නවා නමුත් කාන්තාවක් ලිංගික එකතු වීමකින් පසුව පිරිමි පුද්ගලයාව වැලද ගනිමින් සිටින විට ඔහු ගැන ආදරය ටික ටික වැඩිවීමට පටන් ගන්නවා ඒ ක්‍රියාව ඒ ආකාරයට සිදුවන්නේ මිනිස්සුන් ආදි මානවයාව සිටින කාලයේ වැඩිපුර පජනන ක්‍රියා මගින් ජනගහනය වර්ධනය කර ගැනීම සදහා නමුත් කාලයත් සමග මිනිසාගේ ඒ ජානමය තත්ත්වය දැනටත් නොදැනීම ක්‍රියා කිරීම නිසා දැනට තිබෙන ආර්ථික සමාජීය තත්ත්වය නිසා විශාල ගැටලු තොග ගනන් නිර්මාණය කිරමින් පවතිනවා ( තොග පිටින් ) ජෝක් එකට දැම්මේ

Load more comments

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️