សម្រាយរឿង ស្នេហ៍គ្រាដំបូង [មួយចប់] - |Movie Review|
in

សម្រាយរឿង ស្នេហ៍គ្រាដំបូង [មួយចប់] – |Movie Review|
0 (0)សម្រាយរឿង ស្នេហ៍គ្រាដំបូង [មួយចប់] – |Movie Review|
ឧបតម្ភសម្រាប់លើកទឹកចិត្តអេតមីនតាមរយៈ
ខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកាសឈ្មោះអ្នកដែលបានផ្ញើនៅខាងមុខវីដេអូ
ABA: 500 073 249
Name: LONH CHANTY
____________________________________________

Facebook :
Facebook :
Tik Tok :
កុំភ្លេចជួយ Like & follow admin ផងណា៎​ 😍😍
______________________________________________

*Disclaimer: I do not own any videos and images in this video, nor intend to steal the owner’s copyrighted materials. I or this channel does not claim any right over them. I just edited and published it to the audience for entertainment purposes only.

– To contact for copyright issues
Email: [email protected]
Please don’t give a copyright strike to my channel. Instead please ask me to remove your movie clips, I will remove them immediately or you can raise a copyright claim to get the advertisement revenue. I am satisfied to give the revenue to you.

***************************************************************************************
#MovieReview #kdrama #សម្រាយសាច់រឿង #TVKH #moviereview

សម្រាយរឿង Sweet Teeth,សម្រាយរឿងកូរ៉េ2022,សម្រាយរឿងចិន 2022,សម្រាយរឿង,Movie Review,movie speak khmer,chinese movie speak khmer,Crush 2021,សម្រាយរឿង Crush,សម្រាយរឿង crush 2021,A little thing called first love,សម្រាយរឿង ស្នេហ៍គ្រាដំបូង [ភាគទី35] – |Movie Review|,សម្រាយរឿង ស្នេហ៍គ្រាដំបូង [ភាគទី36 ចប់] – |Movie Review|,កូនក្រមុំជើងល្អ,សម្រាយរឿង ស្នេហ៍គ្រាដំបូង [មួយចប់] – |Movie Review|

Video Source & Full Credit

Our Score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

27 Comments

Load more comments