||EXAM HALL||Comedy Video||
in

||EXAM HALL||Comedy Video||
0 (0)||EXAM HALL||Comedy Video||
പഠിച്ചിട്ടാണോ കോപ്പി അടിച്ചാണോ നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്…ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ആ കാലം… 😂😂❤❤ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള nostu❤❤

Story&Direction:Elson biswas
Camera&Editing:Akhil v devan
associate director:Ragul chandran
production controler:Akhil devarajan
Music :vinay

Mail Id:[email protected]

[vid_tags]

Video Source & Full Credit

Our Score

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

24 Comments

Load more comments